Voorwaarden

Wie advies nodig heeft van een advocaat of advocaat-belastingkundige, kijkt ook naar de prijs. Wiggers Faber N.V. (hierna: “Wiggers Faber”) hanteert twee tarieven: het gewone tarief en het resultaatstarief.

Verder vindt u hier andere informatie over onze declaraties, bijvoorbeeld de samenstelling ervan, en over de aansprakelijkheid. De inhoud van deze voorwaarden maakt dus onderdeel uit van de overeenkomst die u met Wiggers Faber sluit.

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust even contact met ons op.

Informatie

Wilt u Wiggers Faber een opdracht geven, dan zal de behandelend advocaat met u spreken over het toe te passen tarief. Bij vaste relaties wordt het gewone tarief toegepast. Als er aanleiding voor is, zal hij wijzen op de mogelijkheid om het resultaatstarief toe te passen. Uiteraard kan een cliënt dat ook zelf voorstellen.

De behandelend advocaat geeft u desgevraagd een schatting van de te verwachten kosten. Uiteraard is dat niet altijd eenvoudig en zal zo’n opgave ook echt moeten worden opgevat als een schatting. Ons kantoor declareert maandelijks, zodat u goed kunt bijhouden hoe het met de kosten staat.

De behandelend advocaat zal u ook inlichten over de financiële risico’s. In het geval er geprocedeerd wordt, bestaat de mogelijkheid dat u bij verlies in de proceskosten van de tegenpartij wordt veroordeeld. Ook moeten soms de kosten van getuigen of deskundigen worden voorgeschoten; die komen meestal voor rekening van de verliezende partij. Is de kans op verlies groot, dan zal uw advocaat u uiteraard aanraden om niet te procederen.

Persoonlijke Relatie

De persoonlijke relatie met u staat voorop. Het kan voorkomen, dat door omstandigheden de behandeling van uw zaak door een kantoorgenoot moet worden overgenomen. Dat zal tijdig met u worden besproken. De inwerktijd brengen wij dan natuurlijk niet in rekening. Als de omvang van een zaak inschakeling van een tweede advocaat vraagt, wordt die inwerktijd wel gerekend. Uiteraard vindt altijd vooraf overleg met u plaats, ook voor de kosten van de verdere behandeling (werkoverleg, aanwezigheid bij besprekingen e.d.).

Onderdelen van de declaratie

De declaratie is over het algemeen opgebouwd uit honorarium, verschotten en btw. Verschotten zijn door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten. Voor verschotten die moeilijk te specificeren zijn – zoals porti, telefoon, telefax en fotokopieën – rekent Wiggers Faber een vast percentage van 7% over het honorarium. Reis- en verblijfkosten binnen Nederland zijn ook onder die 7% begrepen, evenals de secretariële ondersteuning. De verschotten worden onderscheiden in met btw belaste verschotten en verschotten die daarvan zijn vrijgesteld, ook wel genoemd: onbelaste verschotten. De kosten verbonden aan het inschakelen van externe deskundigen worden aan u doorberekend.

Over het honorarium is altijd btw verschuldigd.

Bent u benieuwd naar onze diensten en werkwijze?

Graag geven wij u in een persoonlijk gesprek meer informatie over onze diensten en werkwijze.

Neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze juristen.

Tijdschrijven

Bij het berekenen van de bestede tijd werken wij met eenheden van zes minuten, ook als bijvoorbeeld een telefoongesprek korter duurt. Deze wijze van tijdschrijven is getoetst door de Orde van Advocaten en redelijk bevonden. De ervaring leert, dat bijvoorbeeld een telefoongesprek in de praktijk meer tijd kost dan enkel de duur van dat gesprek (notities maken en opbergen, vervolgopdrachten voor secretaresse, etc.).

Voor het opmaken van brieven geldt, dat dit meestal gebeurt vanwege een ingekomen brief, waarbij het dossier bekeken moet worden en waarbij simpelweg over de inhoud nagedacht moet worden. De behandelend advocaat kan voor verzonden brieven standaard 18 minuten berekenen, ongeacht de lengte ervan of de duur van het dictaat. De bestudering van binnengekomen brieven wordt dan niet berekend.

Het gewone tarief

Het gewone tarief wordt berekend aan de hand van drie elementen: basisuurloon, het aantal aan de zaak bestede uren en bijzondere factoren. De berekening is dus:

honorarium = basisuurloon x aantal aan de zaak bestede uren x bijzondere factoren.

Het aantal aan de zaak bestede uren wordt door de behandelend advocaat bijgehouden, inclusief aantekeningen over de aard van de verrichte werkzaamheden.

De bijzondere factoren zijn afhankelijk van de ervaring van de advocaat die de zaak behandelt en van de aard van de zaak. Voor ervaren advocaten geldt een factor 1,0.

Ook de aard van de zaak kan aanleiding vormen het tarief met een vermenigvuldigingsfactor aan te passen. Dit geldt bijvoorbeeld voor spoedeisende werkzaamheden. Uiteraard wordt dit op voorhand met u besproken.

Het resultaatstarief

Onder resultaatstarief wordt een afspraak verstaan die afwijkt van het gewone tarief en die rekening houdt met de kans op succes. Daarbij wordt een minimumtarief afgesproken van minimaal 0,6 x het basisuurtarief. Het maximumtarief is afhankelijk van de hoogte van de vooraf bepaalde uitkomst, waarover ook afzonderlijk met u afspraken worden gemaakt. Voor het overige geldt bij dit tarief, dat de kosten die aan derden moeten worden betaald volledig in rekening kunnen worden gebracht.

Wiggers Faber werkt niet op basis van “no cure no pay”. Onder deze uitdrukking wordt verstaan, dat een advocaat geen enkele vergoeding krijgt indien de zaak geen succes wordt en een (tamelijk hoog) percentage van de totale opbrengst, indien de behandeling wel tot succes leidt.

Bij succes staat een dergelijke hoge honorering vaak niet in verhouding tot de geleverde dienst en de bestede uren. Zit het in een bepaalde fase van een zaak tegen, dan kan de advocaat het gevoel krijgen, dat zijn werk op “no pay” zal uitlopen. Dan ontstaat het risico dat de inspanning van de advocaat niet meer zo groot is als op het moment waarop hij nog optimistisch was over de kansen.

Juist in zo’n moeilijke fase is het van belang, dat de advocaat de zaak gemotiveerd blijft behandelen. Ons resultaatstarief is dan ook een beter alternatief. Het systeem van “no cure no pay” is niet toegestaan door de overheid. Een resultaatstarief is dat wel.

Declaratie en betaling

Wiggers Faber declareert maandelijks. U krijgt van iedere declaratie een volledige specificatie.

Voor alle declaraties geldt een betalingstermijn van veertien dagen. Daarna zal Wiggers Faber de wettelijke rente in rekening brengen. Bij incasso via de Geschillencommissie Advocatuur of via de rechter zal Wiggers Faber alle gemaakte kosten alsmede het honorarium op basis van de staffel in deze folder in rekening brengen. Het is mogelijk dat Wiggers Faber aan u een voorschot in rekening brengt, bijvoorbeeld in verband met de door Wiggers Faber voor te schieten kosten.

Als zekerheid voor (verrichte en nog te verrichten) werkzaamheden en kosten kan Wiggers Faber vragen om een bepaald bedrag vermeerderd met btw (depot) te storten op de bankrekening van Wiggers Faber. Het depot wordt gedurende de opdracht niet verrekend met verzonden declaraties. Pas na beëindiging van de opdracht en na betaling van de laatste declaratie wordt het eventueel overblijvende restant aan u geretourneerd. Over het depot is door Wiggers Faber geen rente verschuldigd.

Nadat de opdracht is geëindigd wordt het dossier nog 10 jaar door Wiggers Faber bewaard. Na afloop van die termijn wordt het dossier vernietigd.

Aansprakelijkheid

Wiggers Faber heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Markel Insurance Societas Europaea (MISE), voor het geval – onverhoopt – één van onze advocaten of medewerkers een fout maakt die schade veroorzaakt. Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,00 per aanspraak; de verzekering biedt dekking voor de aanspraken in de gehele wereld (met uitzondering van de aanspraken waarop het recht van de USA van toepassing is).

De aansprakelijkheid van Wiggers Faber is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag dat als eigen risico wordt gedragen.

Als Wiggers Faber voor de uitvoering van de opdracht derden moet inschakelen (bijvoorbeeld een deurwaarder), dan gaat de aansprakelijkheid niet verder dan dat Wiggers Faber daadwerkelijk bij die derden kan verhalen. Als Wiggers Faber op uw verzoek bijvoorbeeld een deskundige of een notaris inschakelt, dan gelden de voorwaarden van die derden ook voor u, inclusief de beperkingen van hun aansprakelijkheid.

Privacybeleid

Ons privacybeleid maakt onderdeel uit van onze voorwaarden.

Klachtenregeling

Wiggers Faber hanteert een klachtenregeling, die gericht is op het zo goed mogelijk tegemoet komen aan en verhelpen van eventuele klachten en onvrede die cliënten uiten voor de wijze waarop de advocaten en medewerkers van Wiggers Faber de dienstverlening verrichten.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten